Košarica
Košarica
kos - €0,00

Vaša košarica je prazna

Skupaj
€0,00

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI DRUŽBE BATON d.o.o.

izdaja: 2., veljavni od 1.2.2018


1.    Obseg in veljavnost
Ti splošni nabavni pogoji veljajo za vsa naročila oz. nabavne pogodbe, ki jih izdaja družba Baton d.o.o. kateremu koli svojemu dobavitelju.

2.    Naročila, pogodbe
Naročila oz. pogodbe med družbo Baton d.o.o. in dobaviteljem veljajo le v pisni obliki. Dobavitelj je dolžan pisno potrditi naročilo oz. pogodbo najkasneje v roku 3-eh delovnih dni po prejemu naročila/pogodbe. Vsaka sprememba na potrditvi pomeni, da izdano naročilo/pogodba več ne velja in se smatra kot nova ponudba dobavitelja.

3.    Cene
Cene navedene na naročilu/pogodbi so obvezujoče in odstopanja niso možna. Veljajo cene, s katerimi je družba Baton d.o.o. pisno seznanjena na dan izdaje naročila dobavitelju

4.    Dobavni rok
Dobavni rok na naročilu/pogodbi je obvezujoč. Za vsako odstopanje od pogodbenega roka mora dobavitelj prejeti pisno odobritev s strani naročnika. Odškodnina za zamudo lahko znaša največ 0,5 % vrednosti naročila (vrednost brez DDV) za vsak delovni dan zamude vendar za največ 20 delovnih dni zamude, kar pomeni največ 10 % vrednosti naročila. V primeru predčasne dobave, lahko družba Baton d.o.o. zavrne prevzem, brez kakršnegakoli tveganja.

5.    Odstopanja v količinah
Dobave lahko odstopajo od naročene količine za največ + 2%. Negativno odstopanje se smatra kot delna neizdobava.

6.    Fizični prevzem blaga
Družba Baton d.o.o. izvaja prevzem blaga v Ljubljani na naslovu Loges d.o.o., Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana-Šentvid od ponedeljka do petka med 6. in 15. uro. Prevzemi ob sobotah, nedeljah in praznikih niso možni. Za vsako odstopanje od navedenih dni, je treba dobiti pisno odobritev s strani družbe Baton d.o.o..

7.    Dokumentacija za prevzem
Blago mora vedno spremljati vsaj dobavnica. V primeru, da je zahtevana še ostala dokumentacija ali vzorci, je to navedeno na naročilu/pogodbi.

8.    Fakturiranje
Fakturiranje se izvaja po posameznem naročilu/pogodbi. Priloga vsaki fakturi so dobavnice, podpisane s strani odgovorne osebe družbe Baton d.o.o. ali Loges d.o.o., ki je blago/storitev prevzela. V primeru delnih dobav se lahko celotna faktura izstavi po izvedbi zadnje delne dobave. Delne dobave niso dovoljene, če to ni vnaprej dogovorjeno.

9.    Realizacija dobave – prehod tveganja
Dobava blaga je realizirana, ko družba Baton d.o.o. ali njegov pooblaščeni agent, prevoznik ali špediter prevzame blago na dogovorjeni pariteti (Incoterms 2010).  


10.  Kakovost
Kakovost je dogovorjena z naročilom/pogodbo, kjer je navedena tudi vsa morebitna dokumentacija, načrti, standardi in tehnični opisi blaga, ki jih mora dobavitelj upoštevati pri realizaciji naročila/pogodbe.
 
11.  Reklamacije količin in kakovosti
Družba Baton d.o.o. se obveže, da bo reklamirala prejeto količino takoj ob prevzemu, vendar najkasneje v roku 2 delovnih dni po prevzemu, neustrezno kvaliteto pa takoj ob ugotovitvi, vendar najkasneje v roku 6-ih mesecev po prevzemu. Dobavitelj mora za vsako prejeto reklamacijo poleg povrnitve morebitne škode, izstaviti tudi korektivne ukrepe in to praviloma 30 dni po datumu reklamacije.

12.  Odstop od pogodbe
V primeru, da dobavitelj po lastni krivdi odstopi od pogodbe in razlog za to ni višja sila (stečaj, politični nemiri, naravne katastrofe), je dolžan družbi Baton d.o.o. povrniti vse stroške za kritni nakup.

13.  Pristojno sodišče
Pogodbeni stranki (Baton d.o.o. in dobavitelj) bosta vse spore poskušali rešiti sporazumno. Če pa to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani, Sloveniji, če ni v pogodbi dogovorjeno drugače.
 
14.  Splošni pogoji dela pri storitvah
Z izvajanjem del se lahko prične šele po predhodnem dogovoru z odgovornim vodjem procesa. Izvajalec je dolžan upoštevati zakonodajo v Sloveniji in vsa navodila prejeta s strani družbe Baton d.o.o.. Delajo lahko le usposobljeni zaposleni ali podizvajalci.

15.  Zdravje in varnost pri delu
Izvajalec se obvezuje, da bo upošteval načela varnega dela in uporabljal ustrezna zaščitna sredstva. Izvajalec mora ustrezno zaščititi in označiti območje dela. Pri izvajanju del na višini mora izvajalec preprečiti gibanje oseb pod območjem dela, področje ustrezno zavarovati in označiti ter zagotoviti varno dviganje in prenašanje bremen. Po opravljenem delu mora izvajalec odstraniti vse oznake, očistiti področje, namestiti funkcionalne varnostne naprave in varovala, v primeru posega v električne naprave pa mora zapreti in zakleniti vrata stikalnih naprav. 

16.  Področje varstva okolja
Vse odpadke, ki nastanejo pri izvajanju del, mora izvajalec zbrati in odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo. Onesnažene vode je prepovedano spuščati v odtoke, z njimi se ravna enako kot z odpadki. Izvajalec je dolžan varno uporabljati nevarne snovi in preprečiti morebitne nesreče.  

 

V Ljubljani, 31.1.2018


Edin SUBAŠIČ
direktor 


 


 

Our Brand