Košarica
Košarica
kos - €0,00

Vaša košarica je prazna

Skupaj
€0,00

Splošni prodajni pogoji družbe Baton d.o.o.

 izdaja: 15., veljavni od 1.2.2018

 
1. Obseg in veljavnost

V kolikor s pogodbo ali pisnim dogovorom ni drugače dogovorjeno, veljajo ti Prodajni pogoji družbe Baton d.o.o. (v nadaljevanju: prodajni pogoji) brez izjem za vse prodaje blaga in opravljene storitve v Republiki Sloveniji, ki jih izvede družba Baton d.o.o.. Kupčevi ali katerikoli drugačni pogoji veljajo le v primeru, da so bili pisno potrjeni s strani družbe Baton d.o.o.. Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani družbe Baton d.o.o. pisno potrjeni. Kot pisno potrjeni drugačni pogoji veljajo tudi potrditve poslane po faksu ali e-pošti. Pisno potrjen dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz prodajnih pogojev ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh prodajnih pogojev. Ti splošni pogoji so v veljavi do pisnega preklica družbe Baton d.o.o. oziroma do nove izdaje Splošnih prodajnih pogojev družbe Baton d.o.o..

 2. Ponudbe

V kolikor s pogodbo ali pisnim dogovorom ni drugače dogovorjeno, veljajo vse izdane ponudbe družbe Baton d.o.o. 30 dni od datuma izdaje in so za družbo Baton d.o.o. obvezujoče. Izdaja predračuna se prav tako šteje kot obvezujoča ponudba. Ponudba iz predračuna je veljavna do datuma roka plačila navedenega na predračunu. V kolikor ta rok ni naveden, je ponudba iz predračuna veljavna 15 dni od datuma izdaje predračuna. Obveznosti družbe Baton d.o.o. v primeru izdaje predračuna začnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu, vendar le v primeru, da je bilo plačilo opravljeno v roku, navedenem na predračunu, kjer se šteje, da je bilo plačilo izvršeno na dan, ko so denarna sredstva prejeta na enega od poslovnih računov družbe Baton d.o.o.. V kolikor je predračun plačan po navedenem roku za plačilo na predračunu, si družba Baton d.o.o. pridržuje pravico do spremembe cen. V kolikor se naročnik s spremembo cen ne strinja, mu družba Baton d.o.o. zavrne naročilo in vrne denarna sredstva najkasneje v roku 8 delovnih dni od datuma prejete zavrnitve spremembe cen s strani naročnika. Naročnik se v tem primeru odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom glede stroškov in/ali obresti. Družba Baton d.o.o. si pridržuje pravico, da prizna rabate in super-rabate na ponudbi ali na predračunu samo v primeru, da ima le ta na dan naročila oziroma na dan plačila predračuna poravnane vse zapadle obveznosti do družbe Baton d.o.o.. V nasprotnem primeru si družba Baton d.o.o. pridržuje pravico, da kupcu navedenega rabata ali superrabata ne prizna do poplačila zapadlih obveznosti. Popust za predčasno plačilo (cassasconto) se upošteva vedno brez izjem, kadar je le ta naveden na ponudbi ali na predračunu, ne glede na stanje zapadlih obveznosti do družbe Baton d.o.o..

 3. Naročila

V primeru sprejetja ponudbe kupec posreduje naročilo in sicer po pošti na naslov (sedež) družbe Baton d.o.o., po telefaksu ali po elektronski pošti. V primeru naročila manjšega od 30,00 EUR brez DDV si družba Baton d.o.o. pridržuje pravico zaračunati pavšal za obdelavo in sprejem naročila v višini 9,90 EUR brez DDV. Izjemoma so možna tudi ustna naročila po telefonu, ki pa veljajo le v primeru, da družba Baton d.o.o. pisno potrdi prejem takšnega telefonskega naročila.

Kupec ob oddanem naročilu oziroma najkasneje ob prejemu blaga, sprejme in prizna te Splošne pogoje, ki so zavezujoči. Družba Baton d.o.o. se obvezuje v roku 1 - 3 delovnih dni potrditi prejem naročila in kupca obvestiti o predvidenem roku dobave blaga oz. roku opravljene storitve. V primeru, da družba Baton d.o.o. v navedenem roku ne potrdi prejem naročila in / ali kupca ne obvesti o predvidenem roku dobave, velja splošni rok dobave blaga oziroma opravljanja storitev po teh prodajnih pogojih. Rok dobave začne v takšnem primeru teči naslednji delovni dan od prejema naročila.

Kupec je dolžan naročeno blago sprejeti na dan, ki mu ga družba Baton d.o.o. potrdi kot rok dobave. V primeru, da kupec blaga noče ali ne more sprejeti na dan dobave, ga družba Baton d.o.o. vrne v svoje skladišče. Kupec  je po tem v takšnem primeru dolžen sam prevzeti blago v roku največ 5 delovnih dni. V nasprotnem primeru ga lahko družba Baton d.o.o. preda v drugo skladišče po svojem izboru (skladišče mora izpolnjevati pogoje za skladiščenje naročene vrste blaga), na stroške kupca. Tveganje za izgubo ali poškodbo blaga se v takem primeru, v roku 5 delovnih dni po oddaji v drugo skladišče, prenese na kupca. Po predaji v drugo skladišče mora družba Baton d.o.o. o tem kupca pisno seznaniti in ga obvestiti kje se blago nahaja in kje ga je moč prevzeti, ter ga seznaniti z vsemi posledicami in stroški v primeru nadaljnjega »ne-prevzema«. V primeru odpovedi naročila s strani kupca, je kupec dolžen družbi Baton d.o.o. povrniti vse stroške, ki bi ji eventualno nastali zaradi te odpovedi. V primeru naročila na odpoklic, je kupec dolžen prevzeti naročeno blago, ne glede na spremenjene okoliščine ali primere višje sile. Rok za prevzem celotne količine naročila na odpoklic znaša največ 90 dni od izvršenega prvega dela dobave. V primeru, da kupec po navedenem roku ne prevzame blaga, mu ga lahko na njegove stroške dostavi družba Baton d.o.o.. V primeru, da kupec ne želi ali ne more prevzeti blaga, ga lahko družba Baton d.o.o. preda v drugo skladišče po svojem izboru (skladišče mora izpolnjevati pogoje za skladiščenje naročene vrste blaga), na stroške kupca. Tveganje za izgubo ali poškodbo blaga se v takem primeru v roku 5 delovnih dni po oddaji v drugo skladišče prenese na kupca. Po predaji v drugo skladišče mora družba Baton d.o.o. o tem kupca pisno seznaniti in ga obvestiti kje se blago nahaja in ga je moč prevzeti, ter ga seznaniti z vsemi posledicami in stroški v primeru nadaljnjega »ne-prevzema«.

 4. Cene

Vse cene v ponudbah in cenikih so navedene v EUR in ne vključujejo DDV. V primeru kakršnihkoli sprememb kakovosti ali katerih koli parametrov blaga od prvotno ponujenih na izrecno željo kupca, si družba Baton d.o.o. pridružuje pravico do spremembe cene končnega izdelka. Nove, spremenjene cene stopijo v veljavo 14 dni po datumu odpošiljanja novega cenika po pošti, po telefaksu ali po elektronski pošti. V primeru povišanja cen surovin, embalaže ali energentov na svetovnem trgu ali v primeru sprejetja nove interne cenovne politike, si družba Baton d.o.o. pridržuje pravico do spremembe cen.  

 5. Dobave blaga

V kolikor s pogodbo ali pisnim dogovorom ni drugače dogovorjeno, velja-jo cena-e za dobavo-e blaga po pariteti EXW Ljubljana (Ex Works, INCOTERMS 2010). Prevzem blaga je možen vsak dan od ponedeljka do petka med 8,00 in 15,00 razen ob praznikih in dela prostih dnevih.

Mesto prevzema: LOGES d.o.o., Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana

Strošek dostave po Sloveniji:
7,00 EUR brez DDV
DOSTAVA JE BREZPLAČNA v primeru naročila nad 50,00 EUR brez DDV.

Splošni rok dobave blaga znaša 1 - 3 delovne dni po potrditvi naročila oziroma največ 15 delovnih dni po prejemu naročila. Družba Baton d.o.o. si pridržuje pravico do delnih dobav. V primerih naknadne spremembe naročila ali v primerih višje sile (strojelomi, naravne nesreče, cestne in ostale prometne zapore, stavke, vojne, nemiri ipd.) na katere družba Baton d.o.o. nima vpliva, si družba Baton d.o.o. pridržuje pravico do spremembe roka dobave. Podaljšanje roka dobave v takih primerih je enako času trajanja višje sile oziroma v primeru naknadne spremembe naročila, času, ki je potreben za dodatno proizvodnjo in pripravo dodatno naročenih količin blaga. V primeru, da družba Baton d.o.o. zamudi z dobavo blaga po svoji krivdi, je kupec upravičen do odškodnine za zamudo. Odškodnina lahko znaša največ 0,5 % vrednosti naročila (vrednost brez DDV) za vsak delovni dan zamude vendar za največ 20 delovnih dni zamude, kar pomeni največ 10 % vrednosti naročila.

 6. Plačila

V kolikor s pogodbo ali pisnim dogovorom ni drugače dogovorjeno, plača kupec prejeto blago v roku 30 dni po datumu opravljene dobave blaga oz. 30 dni po opravljeni storitvi. V primeru slabe bonitetne ocene kupca si družba Baton d.o.o. pridržuje pravico od kupca zahtevati 100% avansno plačilo brez posebne obrazložitve. Za predčasna plačila družba Baton d.o.o. nudi popust (cassasconto) in sicer za avansna plačila in plačila do 8 dni po dobavi blaga 3% cassasconto (za plačilo se šteje nakazilo, ko so denarna sredstva na računu družbe Baton d.o.o.). Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če so le te pisno priznane s strani družbe Baton d.o.o. ali so pravnomočno ugotovljene.

 7. Zamude pri plačilu

V primeru zamude pri plačilu si družba Baton d.o.o. pridržuje pravico kupcu zaračunati zakonske zamudne obresti in stroške opominjanja. Družba Baton d.o.o. zamudnike plačil poziva k plačilu zapadlih obveznosti na naslednje načine:

- v primeru zamude plačila več kot 30 dni: POZIV ZA PLAČILO ZAPADLIH OBVEZNOSTI,
- v primeru ne-odziva na poslani POZIV iz prejšnje alineje in/ali zamude vplačila več kot 45 dni: OPOMIN PRED TOŽBO.

V primeru, da se kupec tudi v roku 10 dni po poslanem OPOMINU PRED TOŽBO nanj ne odzove (bodisi s plačilom, bodisi z utemeljenim ugovorom), si družba Baton d.o.o. pridržuje pravico 11. dan sprožiti sodni postopek preko pooblaščenega pravnega zastopnika. Stroške izterjav plačil (sodne takse, odvetniški stroški, stroški agencij za izterjavo idr.) in/ali morebitnega rubeža krije kupec. Če kupec s plačilom računa-ov zamuja več kot 60 dni in ne reagira na opomine poslane s strani družbe Baton d.o.o., si družba Baton d.o.o. pridržuje pravico ustaviti vse nadaljnje dobave blaga in kupca o tem pisno obvestiti in/ali od kupca v bodoče zahtevati 100% avansno plačilo s priznanim 3% cassascontom, ki velja za predčasna plačila.

 8. Rabati in super-rabati

Obračunavanje super-rabata družba Baton d.o.o. vrši enkrat letno z izdajo dobropisa kupcu, nato pa kupec v začetku novega leta prejme obvestilo o fakturnem rabatu, ki ga bo v bodoče deležen. V kolikor kupec do konca leta doseže promet za višji % super-rabata po spodnji lestvici, kot mu je tekom leta dodeljen v obliki fakturnega rabata, se mu konec leta prizna razlika med že upoštevanim fakturnim rabatom in novim % doseženega super-rabata glede na dosežen promet in sicer v obliki dobropisa. V kolikor kupec do konca leta doseže promet za nižji % super-rabata, kot mu je tekom leta dodeljen v obliki fakturnega rabata, se ga nikakor ne bremeni v nobeni obliki, temveč se ga z novim letom le uvrsti v nov razred, skladen z doseženim letnim prometom.
 

  • Skupina H; Super-rabat: 

0% za vse nove kupce

  • Skupina G; Super-rabat: 

1% za letni promet nad     5.000,00 EUR 

  • Skupina F; Super-rabat:  

2% za letni promet nad   10.000,00 EUR 

  • Skupina E; Super-rabat:  

3% za letni promet nad   15.000,00 EUR 

  • Skupina D; Super-rabat: 

5% za letni promet nad   20.000,00 EUR 

  • Skupina C; Super-rabat: 

6% za letni promet nad   40.000,00 EUR 

  • Skupina B; Super-rabat: 

7% za letni promet nad   50.000,00 EUR 

  • Skupina A; Super-rabat:       

8% za letni promet nad   80.000,00 EUR 

 

Za novega kupca velja Super-rabat 0%. Razvrščanje se začne takoj, ko kupec doseže prvo skupino na seznamu, vendar le pod pogojem, da ima kupec poravnane vse zapadle obveznosti. V primeru, da kupec zapadlih obveznosti na dan 31.12. tekočega leta nima poravnanih, se kupcu kljub doseganju prometa za priznanje super-rabata, le tega ne prizna.

 9. Reklamacije

V kolikor s pogodbo ali pisnim dogovorom ni drugače dogovorjeno, je rok za kakršnekoli reklamacije 8 dni po dostavi oziroma prejemu blaga (za dan prejema se šteje datum podpisa dobavnice), oziroma 8 dni po opravljeni storitvi. Reklamacija mora biti podana v pisni obliki z navedbo številke dobavnice. Če reklamacijski zahtevki niso predloženi pravočasno, se šteje, da blago ustreza zahtevam in kupec izgubi vse pravice iz naslova napak blaga.

V primeru reklamacije družba Baton d.o.o. ne odgovarja za posredno škodo ali izgubljeni dobiček. V primeru dokazanega kršenja bistvenih določil prodajnih pogojev in / ali pogodbe je odškodninska odgovornost za škodo omejena na tipično škodo iz pravne prakse, če le ni povzročena iz malomarnosti ali namerno. Dokazovanje odškodninske odgovornosti in upravičenosti do odškodnine je na strani kupca.

 10. Zagotavljanje in kontrola kakovosti

Kakovost blaga, ki ga dobavlja družba Baton d.o.o. je skladna s standardi, predpisi in zakonodajo Republike Slovenije in EU. Družba Baton d.o.o. navedeno skladnost zagotavlja in preverja z ustrezno kontrolno analizno dokumentacijo, tehničnimi specifikacijami izdelkov, izjavami o skladnosti in z ostalo zakonsko, in z internimi akti družbe Baton d.o.o., predpisano dokumentacijo ter s strokovno usposobljenim osebjem. Vso omenjeno dokumentacijo družba Baton d.o.o. hrani na sedežu družbe in je kupcem dostopna na njihovo zahtevo. Omenjeno dokumentacijo kupec ne sme razmnoževati oziroma kopirati in/ali jo posredovati tretjim osebam brez pisnega soglasja družbe Baton d.o.o., razen svojim kupcem ali državnim organom nadzora, v nasprotnem primeru je kupec kazensko in odškodninsko odgovoren.

 11. Reševanje sporov

Za vse sodne postopke med družbo Baton d.o.o. in kupcem veljajo zakoni Republike Slovenije. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Ljubljani.

 

V Ljubljani, 31.1.2018

 

Edin SUBAŠIČ
direktor

Our Brand